DOTAZY

arr3Názory a dotazy návštěvníkůZeptejte se nás na to, co Vás zajímá nebo s čím si nevíte rady, rádi Vám odpovíme :-)    ...

KONTAKTY

PRO visage - laser clinic
Budečská 1, Praha 2 - Vinohrady
rezervace: http://provisage.e-rezervace.cz
tel: +420 776 020 203
info@provisage.cz

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

platné od 1.1.2018

 

 

Martina Drahošová

PRO visage – laser clinic, Budečská 1, Praha 2

Sídlo: Borecká 1632, Brandýs n.L. – St.Boleslav

IČO: 72891084

DIČ: CZ8253233131

č.ú: 2156554033/0800

(dále jen „dodavatel“ nebo „prodávající“)

 

 

Základní ustanovení

 

Dodavatel se zabývá prodejem kosmetických služeb (dále jen „služby“) formou zásilkového prodeje (dále jen „prodej služeb“). Dodavatel vyhlašuje tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jako závazné pro úpravu právních vztahů v oblasti prodeje služeb.

 

Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s odesláním dárkového poukazu na kosmetickou službu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním dárkového poukazu uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je dárkový poukaz na službu doručován v rámci území České republiky.

 

Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

- objednávané službě (objednávanou službu „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávané služby a

- informace o nákladech spojených s dodáním služby (resp. dárkového poukazu) (dále společně jen jako „objednávka“).

 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávanou službu, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

 

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího případně jej kontaktuje telefonicky.

 

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty či telefonického souhlasu.

 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 

Objednávka, kupní smlouva

 

Kupující objednává službu prostřednictvím počítačové sítě internet na webové adrese: .http://www.provisage.cz. Objednávku lze provést také telefonicky, e-mailem či písemně na samostatném papíře.

 

Učiněná objednávka je závazná. Potvrzením objednávky ze strany dodavatele (prostřednictvím elektronické pošty) je mezi dodavatelem a kupujícím uzavřena kupní smlouva, která se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a těmito VOP. Není-li objednávka ze strany dodavatele potvrzena do 7 dnů od jejího obdržení, má se za to, že ji dodavatel neakceptoval. Jako právně závazné se mezi dodavatelem a kupujícím považují pouze právní úkony učiněné prostřednictvím elektronické pošty.

 

 

Cenové podmínky

 

Ceny veškerých prodávaných služeb jsou uvedeny v katalogu a jsou včetně daně z přidané hodnoty (DPH). V případě změny příslušného právního předpisu upravujícího výši této daně, případně daňovou povinnost vůbec, bude dodavatelem upravena daň v souladu s platným právním předpisem.

 

 

 

Dodání, resp. odběr služeb při zásilkovém způsobu prodeje

 

Dodání služby probíhá na základě vystaveného dárkového poukazu, který je doručen  spolu s daňovým dokladem dle potřeb kupujícího. K dispozici jsou tři možnosti

- dárkový pokaz odeslaný prostřednictvím České pošty na adresu kupujícího

- dárkový poukaz ve formátu PDF zaslaný elektronicky na e-mail kupujícího

- osobní odběr dárkového poukazu na recepci kliniky PRO visage v Budečské 1, Praha 2

 

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno dárkový poukaz se službou doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním služby, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy

 

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o koupi zboží do 14 dnů od převzetí zboží.

 

V případě odstoupení je kupující povinen:

-          zaslat dodavateli písemně odstoupení od smlouvy s uvedením čísla faktury a datem nákupu, dále doporučujeme vyplnit číslo účtu kupujícího pro účely vrácení kupní ceny

-          v případě, že již byla zásilka se službou kupujícím převzata, zaslat ji zpět na adresu: PRO visage, Budečská 1, 12000 Praha 2.

 

K odstoupení je zákazník povine přiložit originál dokladu o koupi. V případě, že jednáním kupujícího vznikne dodavateli škoda, je kupující povinen tuto škodu uhradit. Při splnění všech výše uvedených podmínek dodavatel při převzetí zásilky, poukáže zpět kupujícímu kupní cenu služby (po započtení případných škod vzniklých v souvislosti s jeho přepravou) a poštovného složenkou nebo převodem na jeho bankovní účet, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po převzetí zásilky.

 

 

 

Platební podmínky

 

Úhrada ceny zboží se provádí před dodáním zboží převodem na účet číslo 2156554033/0800 (jako variabilní číslo uveďte číslo objednávky) nebo dobírkou při převzetí zboží (za poštovní poukázku se navíc hradí Kč 49,-), pokud není dohodnuto jinak.

 

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním služby kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

 

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

 

Kupující nabývá vlastnictví ke službě (resp. dárkovému poukazu) zaplacením celé kupní ceny služby.

 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:http://www.coi.cz

 

Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku

 

 

 

Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 

 

Doručování

 

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

 

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

 

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

 

 

Závěrečná ustanovení

 

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování PRO visage, Budečská 1, 12000 Praha 2, adresa elektronické pošty: provisage@seznam.cz, telefon 776020203.

 

Tyto VOP jsou platné pro všechny obchodní případy, kde Martina Drahošová, podnikatelka se sídlem Borecká 1632, 25001 Brandýs n.L. – St. Boleslav, vystupuje jako dodavatel, prodávající, a to ode dne jejich vyhlášení. Martina Drahošová si vyhrazuje právo změny těchto VOP.

 


ZGQ2ODk1YW